Retea PSG Contact Suport online
Calculator asigurare RCA Calculator asigurare CASCO Calculator asigurare locuinte Calculator asigurare medicala de calatorie Calculator asigurare filme si evenimente Pentru asigurari filme si evenimente click aici
MAI MULTE TIPURI DE ASIGURARI Consiliere Asigurari

Asigurari RCA

In DOAR 2 MINUTE poti afla CEL MAI IEFTIN RCA GARANTAT dintr-o lista de preturi ale asigurarilor RCA de la toate societatile din Romania!

Asigurari CASCO

Calculator CASCO IEFTIN - avarii si furt auto

Asigurari de locuinta

Afla ce ai nevoie pentru a putea asigura locuinta dvs. la cel mai bun pret.

Asigurari medicale

Asigurare medicala de calatorie pentru Romania, Europa si alte continente.

Asigurari filme si evenimente

Asigurari riscuri de film si evenimente.
CENTRE DAUNE
Icon securitate LibraPay

IPID Asirom

F443/ed1/09.2019
Asigurare RCA
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA, Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului: J40/304/1991, Cod unic de Înregistrare:336290, Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Nr. Înmatriculare în Registrul Asigurătorilor: RA-023/2003
Produsul: Asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de
vehicule si tramvaie - RCA
Acest document reprezintă un rezumat al principalelor acoperiri și excluderi ale contractului de asigurare. Nu răspunde la nevoile și cerințele dumneavoastra specifice. Informații complete despre acest produs găsiți în documentația precontractuală și contractuală.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Acest produs de asigurare este o asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, impusa de lege. Contractul de asigurare RCA este reglementat de Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie si de Norma ASF 20 /2017 privind asigurarile auto din Romania Aveti obligatia sa incheieat si asigurarea RCA indiferent dacă aveti încheiata sau nu o asigurare facultativă (CASCO) pentru acelaşi vehicul.
Ce se asigură?
Persoanele fizice sau juridice care au in proprietate vehicule supuse inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si tramvaie au obligatia sa se asigure pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de vehicule in limitele teritoriale prevazute in actele normative in vigoare. Exceptie de la incheierea unui Contract RCA fac persoanele fizice sau juridice care utilizeaza exclusiv vehicule in scopul antrenamentelor, curselor, intrecerilor sau raliurilor, organizate legal. Pentru riscurile ce deriva din aceste activitati, proprietarii de vehicule sau organizatorii competitiei se pot asigura facultativ.
Prin asigurare se acopera prejudiciile dovedite suferite de terte persoane in urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat.RCA. Fara a se depaşi limitele de raspundere prevazute in Contractul RCA şi in condiţiile in care evenimentul asigurat s-a produs in perioada de valabilitate a Contractului RCA, asiguratorul RCA acorda despagubiri in bani pentru:
 vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;
 prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere și înmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea
prejudiciului, cheltuieli aferente diminuării valorii vehiculului după reparații, dovedite cu acte;
 costuri pentru readucerea vehiculului la starea dinaintea accidentului;
 prejudicii reprezentând consecința lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, pe baza opțiunii păgubitului;
 cheltuieli legate de transportul vehiculului avariat până la unitatea reparatoare aleasă de dumneavoastră de la locul accidentului dacă respectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii.
 cheltuieli de judecată și/sau aferente soluționării alternative a litigiului pentru avarierea sau distrugerea bunurilor aflate în afara vehiculului care a produs accidentul, si pentru bunurile aflate în interiorul vehiculului vinovat, numai dacă acestea nu erau transportate în baza unui raport contractual existent cu proprietarul sau cu utilizatorul vehiculului respectiv, precum şi dacă nu aparţineau proprietarului, utilizatorului oriconducătorului vehiculului răspunzător de producerea accidentului.
Ce nu se asigură?
 avariile si pagubele produse propriului vehicul;
 vehicule utilizate exclusiv în scopul antrenamentelor, curselor, întrecerilor sau raliurilor, organizate legal
Există restricții de acoperire?
Nu se acorda daspagubiri pentru:
! cazurile în care proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului vinovat nu are răspundere civilă, dacă accidentul a fost produs: într-un caz de forţă majoră, din culpa exclusivă a persoanei prejudiciate, din culpa exclusivă a unei terţe persoane.
! prejudiciile produse bunurilor aparţinând conducătorului
vehiculului răspunzător de producerea accidentului, precum şi cele produse ca urmare a vătămării corporale sau
decesului acestuia, indiferent cine solicită aceste despăgubiri avariile si pagubele produse propriului vehicul;
! prejudiciile produse bunurilor aparţinând persoanelor fizice sau persoanelor juridice, dacă au fost provocate de un
vehicul asigurat RCA, aflat în proprietatea ori utilizat de aceeaşi persoană fizică sau juridică şi care este condus de
un prepus al aceleiaşi persoane juridice ori de o altă persoană pentru care răspunde persoana fizică sau persoana juridică;
! prejudiciul bunului avariat, daca acesta şi vehiculul asigurat fac parte din patrimoniul comun al soţilor;
! prejudiciul bunului avariat, daca acesta este utilizat de proprietarul vehiculului asigurat, care a produs dauna;
! amenzile de orice fel şi cheltuielile penale la care ar fi obligat proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului
asigurat, răspunzător de producerea prejudiciului;
! cheltuielile făcute în procesul penal de proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului asigurat, răspunzător de producerea prejudiciului, chiar dacă în cadrul procesului penal s-a soluţionat şi latura civilă;
! prejudiciile produse bunurilor transportate, dacă între proprietarul sau utilizatorul vehiculului care a produs accidentul ori conducătorul auto răspunzător şi persoanele prejudiciate a existat un raport contractual la data producerii accidentului;
! prejudiciile cauzate prin utilizarea unui vehicul în timpul unui atac terorist sau război, dacă evenimentul are directă legătură cu respectivul atac ori război.
Unde beneficiez de asigurare?
 Asigurarea RCA este valabilă pe teritoriul României, teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene şi cele aparţinând Spaţiului Economic European, teritoriul statelor care leagă direct două ţări membre ale Uniunii Europene în care nu există birou naţional. Asigurătorii pot extinde valabilitatea teritorială a poliţei. Ţările în care asigurarea RCA este valabilă sunt precizate în Contractul de Asigurare. În baza Contractului de Asigurare, asigurătorul acordă despăgubiri pentru accidentele produse de dumneavoastră în străinătate, în limitele teritoriale de acoperire. Pentru accidente produse in afara Romaniei, se aplica legislatia din statul respectiv precum si limitele de despagubire aferente.
Ce obligații am?
Ca urmare a producerii unui accident de vehicule, veti notifica asigurătorul RCA cu privire la aceasta în termen de 5 zile lucrătoare de la producerea accidentului.
Veti furniza asigurătorului RCA informaţii cu privire la cauzele şi împrejurările producerii accidentului şi documentele necesare instrumentării cazului.
Veti înştiinţa asigurătorul RCA în termenul prevăzut la alin. (1), cu privire la faptul că: partea prejudiciată a solicitat
despăgubirea de la dumneavoastra in calitate de asigurat; proceduri penale sau administrative au fost îndreptate împotriva dumneavoastra în legătură cu evenimentul produs şi informează asigurătorul RCA imediat cu privire la desfăşurarea acestor proceduri şi rezultatul acestora; partea prejudiciată şi-a exercitat dreptul de a fi despăgubită prin înaintarea unei cereri către o instanţă judecătorească sau către o altă autoritate, în situaţia în care contractantul află despre acest lucru;
informaţiile înscrise în contractul RCA au suferit modificări intervenite în timpul derulării contractului.
Prevederile la alin. (1) şi (3) nu se aplică în situaţia în care faceti dovada imposibilităţii îndeplinirii acestei obligaţii.
Neîndeplinirea de către dumneavoastra obligaţiilor prevăzute la alin. (1)-(3) nu limitează dreptul persoanei prejudiciate de a fi despăgubită.
Neprezentarea dumneavoastra in calitate de asigurat la solicitarea asigurătorului nu îngrădeşte dreptul persoanei
prejudiciate de a fi despăgubită.
Veti transmite partii prejudiciate, la cerea acesteia, informatiile necesare pentru formularea pretentiilor de despagubire, în special: numele, prenumele şi adresa ale persoanei care a condus vehiculul asigurat în momentul producerii daunei; numele, prenumele şi adresa sau denumirea, sediul contractantului ori asiguratului vehiculului; denumirea, sediul asigurătorului RCA care a emis contractul RCA, seria şi numărul contractului RCA, precum şi numărul de înmatriculare/înregistrare al vehiculului asigurat ori numărul de identificare al acestuia.
Când și cum plătesc?
Plata primei de asigurare se face anticipat şi integral pentru întreaga perioadă asigurată. La solicitarea Asiguratului / Contractantului, Asigurătorul poate accepta plata primei de asigurare în rate. Numărul, cuantumul şi datele de scadenţă a ratelor de primă sunt cele înscrise în Contractul de Asigurare. Prima rata se achita la emiterea Contractului de Asigurare, ratele urmatoare se pot plati Asigurătorului sau reprezentantului său pană la data scadentă inscrisa in Contract.
Când începe și când încetează acoperirea?
Contractul RCA se încheie pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 12 luni, multiplu de o lună, în funcţie de opţiunea
asiguratului. Răspunderea asigurătorului RCA începe: din ziua următoare celei în care expiră valabilitatea contractului RCA anterior, pentru asiguratul care îşi îndeplineşte obligaţia încheierii asigurării cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a acesteia; din ziua următoare celei în care s-a încheiat contractul RCA, pentru persoanele care nu aveau o asigurare RCA valabilă la momentul încheierii noii asigurări; din momentul eliberării contractului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a autorizaţiei provizorii de circulaţie sau a înmatriculării/înregistrării vehiculului, pentru vehiculele comercializate care urmează să fie înmatriculate/înregistrate.
Cum pot să incetez contractul?
Contractul RCA inceteaza:la data la care proprietarul vehiculului notifică asigurătorul RCA referitor la transmiterea
dreptului de proprietate asupra vehiculului, însoţită de documente justificative; la data la care vehiculul este radiat din circulaţie; la împlinirea termenului stabilit în contractul RCA.
Contractul RCA se desfiinţează de drept dacă: riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibilă înainte de a se naşte obligaţia asigurătorului RCA; producerea riscului asigurat a devenit imposibilă după naşterea obligaţiei asigurătorului RCA. Asiguratul are obligaţia de a informa asigurătorul RCA despre încheierea altor contracte RCA cu alţi asigurători RCA şi poate opta pentru menţinerea în vigoare a unui singur contract RCA. Dreptul de opţiune se exercită o singură dată pe perioada unui an calendaristic şi poate opta pentru rezilierea contractelor cu data de intrare în vigoare ulterioară primului contract RCA încheiat.

 


Asigurare CASCO
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA,
Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului: J40/304/1991, Cod unic de Înregistrare: 336290, Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Nr. Înmatriculare în Registrul Asigurătorilor: RA-023/2003
Produsul: Asigurarea facultativa pentru cazurile de avarii si furt a autovehiculelor
Acest document reprezintă un rezumat al principalelor acoperiri și excluderi ale contractului de asigurare. Nu răspunde la nevoile și cerințele dumneavoastra specifice. Informații complete despre acest produs găsiți în documentația precontractuală și contractuală.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Acest produs este o asigurare facultativa auto si ofera protectie pentru cele mai frecvente riscuri ce pot provoca daune autovehiculului pe care il detineti.
Ce se asigură?
 Avarii provocate de:
 ciocniri, loviri, izbiri, zgarieri, caderi, caderi de corpuri pe autovehicul, derapari, rasturnari,inundatie, incendiu;
 vandalism, riscuri civile, avarii produse in parcare de autori necunoscuti, substante chimice sau corozive;
 furt sau tentativa de furt;
 Asistența rutiera dupa un accident (tractarea autovehicului avariat)
Riscuri asigurate suplimentar:
 Asistenta rutiera extinsa - acoperirea cheltuielilor de transport ale autovehiculului intr-o unitate service reparatoare, fara a fi avariat din accident;
 Autoturism la schimb
 Acoperirea pierderii / furtul cheilor: despagubiri pentru cheltuielile efectuate de catre Asigurat, in limita a 5% din suma asigurata conform Contractului de asigurare a, pentru inlocuirea setului de inchidere si / sau contactului de pornire al autovehiculului asigurat;
 Daunele produse exclusiv suprafetelor vitrate;
 Daune produse ca urmare a circulatiei pe drumuri inundate.
Ce nu se asigură?
 Dotarile suplimentare aduse autovehiculului si care nu au fost declarate si / sau nu sunt omologate.
Exista restrictii de acoperire?
Principalele excluderi:
! pagubele produse de razboi, revolte, greve, tulburari civile;
! pagubele indirecte (ex.: reducerea valorii autovehiculului dupa reparatie) sau pierderi cauzate de lipsa folosintei
autovehiculului;
! pagubele produse din cauza utilizarii autovehiculelor la concursuri, intreceri sau antrenamente;
! pagubele produse acelor piese sau parti componente ale autovehiculului care erau avariate la incheierea asigurarii;
! pagubele provocate cu intentie de catre Asigurat / Utilizator, prepusii acestuia;
! fransizele prevazute in contract;
Principalele restrictii:
! Pagubele produse autovehiculului in situatia in care, in momentul producerii riscurilor asigurate, acesta era
condus de catre o alta persoana, fara ca acesta sa posede permis de conducere valabil sau aflata sub influența drogurilor sau a alcoolului;
! Defectele de fabricatie ale materialului sau de executie / montaj a partilor componente ale autovehiculului asigurat.
! Pagubele produse anvelopelor, daca se constata ca la data daunei acestea aveau un grad de uzura peste limita legala admisa pentru circulatia pe drumurile publice
Unde beneficiez de asigurare?
 Sunt acoperite prin asigurare riscurile asigurate produse pe teritoriul Romaniei si pe teritoriile urmatoarelor tari
din Europa: Andora, Austria, Albania, Belgia, Bulgaria, Bosnia & Herzegovina, Cipru, Croatia, Republica Ceha,
Danemarca, Estonia, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Gibraltar, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia,
Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Monaco, Macedonia, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia,
Olanda, Republica San Marino, Republica Moldova, Regatul Unit al Marii Britanii, Slovacia, Slovenia, Spania,
Suedia, Turcia (partea europeana si partea asiatica), Serbia, Ungaria, Vatican.
Ce obligații am?
La emiterea contractului de asigurare:
- Trebuie sa raspundeti la toate intrebarile formulate de Asigurator, precum si sa declarati, la data incheierii
Contractului de Asigurare, orice informatii sau imprejurari pe care le cunoasteti si care sunt esentiale pentru
evaluarea riscului.
In cursul derularii contractului de asigurare:
- Trebuie sa aduceti la cunostinta Asiguratorului, prin notificare scrisa, orice modificare a imprejurarilor esentiale
privind riscul survenit pe perioada executarii Contractului de Asigurare.
- Trebuie sa achitati primele/ratele de prima de asigurare in cuantumul si la termenele prevazute in Contractul de
Asigurare.
In caz de dauna:
- Trebuie sa luati masuri pentru limitarea pagubelor;
- Trebuie sa avizati Asiguratorul despre producerea evenimentului asigurat.
Când și cum plătesc?
Plata primei de asigurare se poate face: integral sau in rate. Numarul, cuantumul si datele de scadenta a ratelor de
prima sunt cele inscrise in Polita de Asigurare. Prima rata se achita la emiterea contractului de asigurare, ratele
urmatoare se pot plati in termen de maximum 15 zile de la data scadenței, inscrisa in Contractul de Asigurare.
Daca nu se convine altfel prin contractul de sigurare, plata primelor de asigurare se face la sediile ASIROM sau
imputernicitilor ASIROM.
Primele de asigurare pot fi achitate in numerar la angajatii sau imputernicitii ASIROM, sau prin ordin de plata in
conturile ASIROM indicate. Si dupa caz prin direct debit.
Când începe și când încetează acoperirea?
Asigurarea se incheie pe o perioada de 12 luni, mentionata in Contractul de Asigurare. Pentru vehiculele
achizitionate in sistem leasing / credit, perioada de asigurare poate coincide cu perioada de leasing / credit.
Raspunderea Asiguratorului incepe la ora 00:00 a primei zile de asigurare, dar nu mai devreme de 24 de ore de la
expirarea zilei in care sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii: s-a platit Asiguratorului integral prima de
asigurare (sau prima rata a acesteia), s-a efectuat inspectia de risc si s-a emis contractul de asigurare.
Raspunderea Asiguratorului inceteaza la ora 24:00 a ultimei zile din perioada pentru care s-a incheiat asigurarea si
s-a platit prima de asigurare, sau in cazul in care vehiculul a suferit o dauna totala.
Cum pot să incetez contractul?
Modul obișnuit de încetare a contractului de asigurare cu o durată determinată îl constituie ajungerea la termen,
respectiv expirarea perioadei pentru care acesta a fost încheiat.
Conform prevederilor Codului Civil, contractul de asigurare poate fi denunțat unilateral de către asigurat printr-o
notificare scrisă, cu respectarea unui termen de preaviz de cel puțin 20 de zile calculate de la data primirii notificării
de către asigurător.

 


Asigurare Caminul Meu
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: Asigurarea Românească – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA,
Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului: J40/304/1991, Cod unic de Înregistrare:
336290, Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Nr.
Înmatriculare în Registrul Asigurătorilor: RA-023/2003
Produsul: asigurarea facultativă complexa a locuinței Căminul Meu
Acest document reprezinta un rezumat al principalelor acoperiri si excluderi ale contractului de asigurare. Nu raspunde la nevoile si cerintele dvs. specifice, ce urmeaza a fi evaluate. Informatii complete despre acest produs gasiti in documentatia precontractuala si contractuala.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Acest produs de asigurare facultativa complexa a locuintelor – Caminul Meu, este destinat a proteja imobilele cu destinatia de locuinta (casa, vila, apartament, etc.), anexele, bunurile din locuinta precum si raspunderea civila fata de terti.
Ce se asigură?
Avarierea sau distrugerea bunurilor asigurate (cladiri,
anexe, bunuri din locuinte), urmare a producerii urmatorelor riscuri:
 AS - Acoperire STANDARD : incendiu, trasnet, explozie si caderi de avioane,
 AC - Acoperire Catastrofica : include riscurile din AS – Acoperire Standard la care se adauga cutremurul de pamant, inundatia si alunecarea/prabusirea de teren,
 AT – Acoperire Totala : include riscurile din AC – Acoperire Catastrofica la care se adauga furtuna, uragan, tornada, vijelie, grindina, ploaie torentiala, căderea accidentală de corpuri, coliziunea (în exterior) cu un vehicul, daune provocate de animale, greutatea stratului de zăpadă şi/sau a gheţii, avalanse de zapada, boom sonic, greve revolte, tulburări civile si vandalism.
Riscuri Suplimentare :
 Răspunderea civilă legală faţă de terţi cu extindere in Romania,
 Furt prin efracţie şi acte de tâlhărie conţinut sau elemente de constructie,
 Răspunderea chiriaşului faţă de proprietar / proprietar fata de chirias,
 Inundaţie provocată de apa de conductă,
 Bunuri aflate asupra asiguratului, oriunde în afara perimetrului asigurat,
 Clădiri în timpul construcţiei / clădiri la care se execută lucrări de extindere,
 Aparate electrice, electronice şi electrocasnice pentru riscuri specifice (fenomene electrice),
 Bunuri de valoare, Gradina (amenajarile cu rol decorativ, estetic si de agrement), Pierdere chirii,
 Avarii accidentale la instalaţiile interioare,
 Asigurarea pentru asistenţă la locaţia asigurată (interventii de urgenta pentru repararea/inlocuirea tevilor sparte, reparatii urgente la acoperis urmare a fenomenelor meteo, reparatii de urgenta la incuietori/lacate urmare a tentativei de furt prin efractie sau prin acte de talharie, etc.).
Ce nu se asigură?
 Clădirile şi alte construcţii degradate sau ruinate care nu pot servi pentru locuit; bunurile din locuinta care, la
momentul producerii riscului asigurat, nu mai puteau fi folosite potrivit cu destinaţia lor din cauza uzurii sau
deteriorării/degradării,
 Construcţiile uşoare, aflate în afara localitatilor (sat, comuna, oraş, municipiu) şi folosite temporar, cum sunt:
barăcile, colibele, saivanele şi alte construcţii asemănătoare,
 Clădiri a căror stare generală de întreţinere este necorespunzătoare,
 Construcţii care au mai puţin de trei pereţi şi care nu fac corp comun cu alte clădiri sau construcţii,
 Terenul (inclusiv solul),
 Clădirile folosite în scop productiv, industrial, comercial sau profesional, altele decât cele necesare locuirii / gospodăriei.
Există restricții de acoperire?
Principalele excluderi:
! război (declarat sau nu), invazie sau acţiunea unui duşman extern, război civil, revoluţie, dictatura militara;
! confiscare, expropriere, naţionalizare, rechiziţionare, sechestrare;
! explozie atomica, radiaţiilsau infestări radioactive;
! poluare sau contaminare din orice cauza ;
! riscuri asigurate produse cu intenţie;
! culpa grava, întreruperea folosirii bunurilor.
Unde beneficiez de asigurare?
 La locatia/adresa mentionata in Contractul de asigurare unde se afla cladirea cu destinatia de locuinta, anexele si bunurile din locuinta, pe teritoriul Romaniei.
 Pe teritoriul Romaniei, pentru Raspundere civila fata de terti, daca se asigura.
Ce obligații am?
La emiterea Contractului de Asigurare:
- Trebuie sa răspundeti în scris la toate întrebările formulate de Asigurător, precum şi sa declarati, la data încheierii
Contractului de Asigurare, orice informaţii sau împrejurări pe care le detineti/cunoaşteti privind imobilele/bunurile, etc., pe care intentionati sa le asigurati şi care sunt esenţiale pentru evaluarea riscului de catre Asigurator.
In cursul derularii Contractului de Asigurare:
- Trebuie sa aduceti la cunoştinta Asigurătorului, prin notificare scrisă, în termen de 5 zile calendaristice de la
producere, orice modificare a imprejurărilor esentiale privind riscul/riscurile asigurate, survenită pe perioada executarii
Contractului de Asigurare.
- Trebuie sa achitati primele de asigurare în cuantumul şi la termenele prevăzute în Contractul de Asigurare.
In caz de dauna:
- Trebuie sa luati, în limita sumelor mentionate in contractul de asigurare şi potrivit cu împrejurările, măsuri pentru
limitarea pagubelor, pentru salvarea bunurilor asigurate, păstrarea şi paza bunurilor rămase şi pentru prevenirea
degradărilor ulterioare.
- Trebuie sa înştiinţati imediat, în caz de incendiu, explozie, după caz, poliţia, pompierii sau alte organe de cercetare abilitate.
- Trebuie sa avizati Asigurătorul despre producerea evenimentului asigurat si despre împrejurările în care s-a produs acesta, în maximum 48 de ore de la producerea evenimentului asigurat, sau, dupa caz, de la luarea la cunostinta despre producerea acestuia, , cu estimarea pagubelor produse şi natura lor.
Când și cum plătesc?
Plata primei de asigurare se face anticipat şi integral pentru întreaga perioadă asigurată.
La solicitarea Asiguratului / Contractantului, Asigurătorul poate accepta plata primei de asigurare în rate. Numărul,
cuantumul şi datele de scadenţă (plata) a ratelor de primă sunt cele înscrise în Poliţa de Asigurare (de regula
scadentele sunt trimestriale, semestriale sau lunare).
Daca nu se convine altfel prin contractul de sigurare, plata primelor de asigurare se face la sediile ASIROM sau
imputernicitilor ASIROM.
Primele de asigurare pot fi achitate in numerar la angajatii sau imputernicitii ASIROM, prin ordin de plata in conturile
ASIROM indicate sau prin direct debit.
Când începe și când încetează acoperirea?
Asigurarea se încheie pentru o perioadă determinata, menţionată în Contractul de Asigurare, de regulă, de 12 luni.
Părţile pot stabili de comun acord perioade de asigurare diferite de cea standard ( de 12 luni).
Răspunderea Asigurătorului începe la ora 00:00 a zilei de început a perioadei de asigurare dar nu mai devreme de 24 de ore de la expirarea zilei în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: s-a plătit Asigurătorului integral
prima de asigurare (sau prima rată a acesteia), s-a efectuat inspecţia de risc si s-a emis contractul de asigurare.
Răspunderea Asigurătorului încetează la ora 24:00 a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat asigurarea şi sa plătit prima de asigurare.
Cum pot să incetez contractul?
Modul obişnuit de încetare a Contractului de Asigurare cu o durată determinată îl constituie ajungerea la termen,
respectiv expirarea perioadei pentru care acesta a fost încheiat.
Conform prevederilor Codului Civil Contractul de Asigurare poate fi denunţat unilateral de către Asigurat, printr-o
notificare scrisă, cu respectarea unui termen de preaviz de cel puţin 20 de zile calculate de la data primirii notificării de către Asigurător.