Retea PSG Contact Suport online
Calculator asigurare RCA Calculator asigurare CASCO Calculator asigurare locuinte Calculator asigurare medicala de calatorie Calculator asigurare filme si evenimente Pentru asigurari filme si evenimente click aici
MAI MULTE TIPURI DE ASIGURARI Consiliere Asigurari

Asigurari RCA

In DOAR 2 MINUTE poti afla CEL MAI IEFTIN RCA GARANTAT dintr-o lista de preturi ale asigurarilor RCA de la toate societatile din Romania!

Asigurari CASCO

Calculator CASCO IEFTIN - avarii si furt auto

Asigurari de locuinta

Afla ce ai nevoie pentru a putea asigura locuinta dvs. la cel mai bun pret.

Asigurari medicale

Asigurare medicala de calatorie pentru Romania, Europa si alte continente.

Asigurari filme si evenimente

Asigurari riscuri de film si evenimente.
CENTRE DAUNE
Icon securitate LibraPay

IPID City Insurance

Asigurare de răspundere civilă auto
Societate de Asigurare – Reasigurare
Document de informare privind produsul de asigurare
(cod: 822-01-10.02/PID Rev.0 din 01.10.2018)
Societatea: Societate de Asigurare – Reasigurare
CITY INSURANCE S.A.
Produsul: Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie
Societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Str. Emanoil Porumbaru, nr. 93-95, parter, et.1, 2, 4 și 5, sector 1, Bucureşti, ROMÂNIA; Autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, RA-008/10.04.2003;
CUI:10392742; Reg.Com.nr.J40/3150/1998; Capital social subscris şi vărsat: 93.284.350 LEI; Număr de înregistrare în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal: 4110; Cod LEI: 315700QDZXPVQVWE0S19

Prin prezentul document, S.A-R City Insurance S.A. vă informează în mod obiectiv cu privire la principalele caracteristici ale produsului de asigurare deținut în portofoliu. Informațiile complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Prezentul document nu este configurat si personalizat pentru a răspunde nevoilor dvs. specifice. Pentru o informare exactă și completă, vă rugăm să citiți toate documentele în legătură cu produsul de asigurare.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Este vorba despre o asigurare obligatorie care acoperă prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule și tramvaie.
Ce se asigură?
Fără a se depăşi limitele de răspundere prevăzute în contractul RCA, şi în condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a contractului RCA, se acordă despăgubiri pentru:
✓ vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;
✓ prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere şi înmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, dovedite cu acte, cheltuieli aferente diminuării valorii vehiculului după reparaţii, dovedite cu acte;
✓ costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat, dovedite cu documente emise în condiţiile legii;
✓ prejudicii reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, pe baza opţiunii persoanei prejudiciate;
✓ cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată sau cheltuieli aferente în cazul soluţionării alternative a litigiului dacă soluţia este favorabilă persoanei prejudiciate
✓ cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat, aparţinând terţului păgubit, de la locul accidentului la locaţia în care se găseşte centrul de constatare daune, la unitatea reparatoare aleasă de păgubit în vederea reparării vehiculului, cel/cea mai apropiat/apropiată de locul producerii accidentului sau de domiciliul persoanei prejudiciate, după caz, dacă respectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii, iar asigurătorul nu asigură transportul.
Limitele maxime de despăgubire pentru prejudicii produse in urma unui accident sunt:
✓ 1.220.000 euro, pentru pagube materiale;
✓ 6.070.000 euro, pentru vătămări corporale şi decese.
sau
✓ nivelul impus de legislaţia statului membru pe teritoriul căruia s-a produs accidentul, dacă acesta depșește limitele menționate anterior.
Opțional, se poate achiziționa clauza de “decontare directă” ce vă permite, să va adresați Asigurătorului pentru gestionarea daunelor, în calitate de persoană prejudiciată și numai dacă au fost îndeplinite condițiile cumulative
din legislație.
Ce nu se asigură?
Nu se acordă despăgubiri pentru:
 cazurile în care proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului vinovat nu are răspundere civilă, dacă accidentul a fost produs:
- într-un caz de forţă majoră;
- din culpa exclusivă a persoanei prejudiciate
 prejudiciile produse bunurilor aparţinând conducătorului vehiculului răspunzător de producerea accidentului, precum şi cele produse ca urmare a vătămării corporale sau decesului acestuia;
 prejudiciile produse bunurilor transportate in baza unui raport contractual;
 amenzi de orice fel; cheltuieli penale;
 prejudicii produse în timpul operațiunilor de încărcare și de descărcare, utilizării instalatiilor montate pe
vehicul ca instalații de lucru – acestea constituind riscuri ale activității profesionale;
 prejudicii ca urmare a transportului de produse periculoase ori în timpul unui atac terorist sau război.
Există restricții de acoperire?
! Pentru următoarele categorii de vehicule, contractul RCA nu se poate încheia pe o perioadă mai mare de
30 zile:
- pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în alte state membre ale Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene pentru care se solicită asigurarea în vederea importului în România;
- pentru vehiculele destinate exportului;
! În legătură cu vehiculele înmatriculate / înregistrate în alte state ce urmeaza a fi înmatriculate / înregistrate permanente în România, încheierea contractului RCA este condiţionată de prezentarea dovezii înregistrării fiscale a vehiculului în România.
Unde beneficiez de asigurare?
Limitele teritoriale de aplicare ale Asigurării de Răspundere Civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, sunt:
✓ teritoriul României;
✓ teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor părți la Acordul privind Spațiul Economic European și teritoriul Confederației Elvețiene;
✓ teritoriile statelor situate între două state membre ale Uniunii Europene, în care nu există birou național auto.
✓ teritoriile statelor în care sunt competente birourile naționale auto care au semnat Acordul multilateral.
Ce obligații am?
Aveți obligația să:
• comunicați informatiile solicitate de Asigurator pentru evaluarea riscului, inclusiv datele de identificare şi tehnice ale vehiculului, proprietarului sau utilizatorului acestuia;
• plătiți prima de asigurare în cuantumul şi la termenul prevăzute în Poliță;
• ne informați cu privire la orice modificare intervenită în legătură cu informaţiile înscrise în contractul RCA;
• ne avizați în termen de 5 zile lucrătoare de la data producerii accidentului de vehicule și să ne comunicați informații cu privire la cauzele și împrejurările producerii accidentului;
• comunicați terței persoane prejudiciate, la cererea acesteia, informaţiile necesare pentru formularea pretenţiilor de despăgubire.
Când și cum plătesc?
Prima de asigurare se plătește la emiterea Politei sau conform scadențelor mentionate în Poliță, dacă se ageează ca modalitate de plată ”plata în rate”. Prima de asigurare se achită în lei, prin virament bancar sau în numerar.
Când începe și când încetează acoperirea?
Perioada de valabilitate a Contractului RCA este cea menţionată în Poliţă.
Acoperirea (răspunderea asigurătorulu) începe din prima zi din perioada de valabilitate înscrisă în Contractul RCA și încetează la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate înscrisă în contractul RCA.
Răspunderea asigurătorului poate înceta și anterior acestei date, astfel: (i) la data la care vehiculul este radiat din circulație; (ii) la data la care proprietarul vehiculului notifică asigurătorul RCA referitor la transmiterea dreptului de proprietate asupra vehiculului, însoțită de documente justificative; (iii) lla data desființării de drept a contractului, conform prevederilor legale; (iv) la data renunțării la contract în cazul asigurării multiple prin exercitarea opțiunii de reziliere; (v) la data denunțării contractului de către Asigurat, conform prevederilor legale; (vi) la data rezilierii ca urmare a neplății ratelor de primă.
Cum pot să reziliez contractul?
Vă puteți exercita dreptul să solicitați rezilierea contractului RCA, în următoarele situații:
• în cazul asigurării multiple: în cazul în care, pentru acelaşi vehicul exista mai multe contracte RCA valabile (la City Insurance și la alt asigurător), puteți opta pentru încetarea contractului încheiat la City Insurance (reziliere conform normelor legale în vigoare) dacă acesta este cu data de intrare în vigoare ulterioară primului contract RCA încheiat la alt asigurător;
• în cazul înstrăinării vehiculului / radierii din circulație;
• în cazul în care nu sunteți de acord cu modificarea primei de asigurare notificată de Asigurător când Asigurătorul constată că informaţiile comunicate la momentul încheierii contractului RCA nu sunt reale.

 

 

Asigurarea facultativă a autovehiculelor - CASCO
Document de informare privind produsul de asigurare (cod: 822-01-03.03/PID Rev.1 din 06.02.2019)
Societatea: Societate de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A.
Produsul: Asigurarea facultativă a autovehiculelor CASCO PERFECT COVER

Prin prezentul document, S.A-R City Insurance S.A. vă informează în mod obiectiv cu privire la principalele caracteristici ale produsului de asigurare deținut în portofoliu. Informațiile complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Prezentul document nu este configurat si personalizat pentru a răspunde nevoilor dvs. specifice. Pentru o informare exactă și completă, vă rugăm să citiți toate documentele în legătură cu produsul de asigurare.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Este vorba despre o asigurare facultativă destinată acoperirii daunelor produse autovehiculului rutier asigurat.
Ce se asigură?
Se asigură:
✓ autoturisme aparținând persoanelor fizice, inclusiv modificările constructive permanente, înmatriculate în România.
✓ echipamente de serie (dispozitive, accesorii, componente cu care este dotat autovehiculul).
Se acordă despăgubiri pentru daune (avariere, distrugere, furt) produse bunurilor asigurate menționate în Poliță, în perioada de valabilitate a contractului de asigurare, de riscuri precum:
✓ coliziuni cu un alt vehicul;
✓ căderea pe autovehicul a unor corpuri (copaci, blocuri de gheaţă sau de zăpadă, bolovani etc.) sau de căderea unor corpuri pe clădirea în care se află autovehiculul, inclusiv a stratului de zăpadă căzut de pe un imobil (greutatea stratului de zăpadă/gheață) sau avalanșei de zăpadă, ca urmare a catastrofelor naturale sau fenomenelor atmosferice;
✓ fenomene atmosferice și calamități naturale: ploaie torențială, grindină, furtună, cutremur, inundație, alunecare de teren;
✓ incendiu și explozie ca efecte directe a unor riscuri acoperite (inclusiv explozia rezervorului de carburant sau a celui de aer comprimat), chiar dacă explozia nu a fost urmată de incendiu;
✓ furtul total al autovehiculului asigurat.
Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă valoarea pentru care se încheie asigurarea si este maximul răspunderii Asigurătorului în cazul producerii sau apariţiei unuia sau mai multor evenimente asigurate.
Autovehiculul și echipamentele se asigură numai la valoarea reală a acestora la data producerii evenimentului asigurat, valoare care nu poate depăși cuantumul sumei de 45.000 lei.
Ce nu se asigură?
Nu pot fi asigurate:
 autoturismele cu vechime mai mare de 15 ani;
 autoturismele care în certificatul de înmatriculare și/sau în cartea de identitate se regăsește înscrisă mențiunea:
„Autovehicul declarat furat”, precum și cele cu volanul pe partea dreapta .
Nu se acordă despăgubiri pentru daune produse:
 de orice consecinţe ale războiului, războiului civil, revoltei, actelor paramilitare sau de terrorism;
 de influenţe ale exploziei atomice, radiaţiilor sau contaminării radioactive;
 de fapte cu consecinţe grave şi deosebit de grave potrivit legislaţiei penale în vigoare sau produse cu intenţie de
către Asigurat;
 în timp ce autovehiculul se afla încredinţat unei unităţi prestatoare de servicii auto;
 de explozii, incendii cauzate de materialele şi substanţele periculoase transportate sau utilizând dispozitive
improvizate sau neomologate
Există restricții de acoperire?
Acoperirea nu validează pentru daune produse:
! autovehiculelor utilizate pentru participarea la concursuri, întreceri sau antrenamente pentru acestea;
! ca urmare a utilizării autovehiculului în afara drumurilor publice ori pe drumuri publice interzise circulaţiei
autovehiculelor, pe drumuri care prezintă un pericol iminent de avariere a autovehiculului sau ca urmare a utilizării autovehiculului pe sectoare de drum destinate exclusiv circulaţiei altor categorii de vehicule;
! autovehiculului asigurat, în sezonul rece, dacă acesta nu este echipat corespunzător conform legislației în vigoare.
! ehipamentelor suplimentare, pieselor de rezervă, huselor, prelatelor, combustibililor, păturilor sau oricăror altor bunuri existente în autoturism;
Unde beneficiez de asigurare?
✓ Limitele teritoriale de aplicare ale asigurării: teritoriul României.
Ce obligații am?
La începutul și pe durata derulării contractului de asigurare trebuie să:
• să furnizați Asigurătorului informaţii complete, reale şi detaliate cu privire la condiţiile/împrejurările care influenţează riscul;
• să plătiți prima de asigurare în cuantumul şi la scadențele prevăzute în Poliță;
• să ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări ale împrejurărilor esenţiale privind riscul asigurat;
• să notificați Asigurătorul cu privire la: pierderea/furtul cărţii de identitate, certificatului de înmatriculare/înregistrare, autorizaţiei de circulaţie provizorie (în cazul autovehiculelor autorizate să circule provizoriu), cheilor/cardurilor şi/sau telecomenzilor vehiculului.
• să întreţineţi bunurile asigurate în condiţii corespunzătoare în conformitate cu dispoziţiile legale şi/sau recomandările producătorului, în scopul prevenirii producerii sau apariţiei oricărui eveniment asigurat;
• să efectueze inspecţia tehnică periodică a autovehiculului asigurat la termenele

 

 

Asigurarea facultativă a autovehiculelor - CASCO
Document de informare privind produsul de asigurare (cod: 822-01-03.02/PID Rev.0 din 01.10.2018)
Societatea: Societate de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A.
Produsul: Asigurarea facultativă a autovehiculelor – CASCO PENTRU FIECARE
Prin prezentul document, S.A-R City Insurance S.A. vă informează în mod obiectiv cu privire la principalele caracteristici ale produsului de asigurare deținut în portofoliu. Informațiile complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Prezentul document nu este configurat si personalizat pentru a răspunde nevoilor dvs. specifice. Pentru o informare exactă și completă, vă rugăm să citiți toate documentele în legătură cu produsul de asigurare.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Este vorba despre o asigurare facultativă destinată acoperirii daunelor produse autovehiculului rutier asigurat.
Ce se asigură?
Se asigură:
✓ autovehicule, inclusiv modificările constructive permanente, înmatriculate în România.
✓ Echipamente (dispozitive, accesorii, componente cu care este dotat autovehiculul).
Se acordă despăgubiri pentru daune (avariere, distrugere, furt) produse bunurilor asigurate menționate în Poliță, în perioada de valabilitate a contractului de asigurare, de riscuri precum:
✓ incendiu, explozie, trăsnet (inclusiv explozia rezervorului de carburant sau a celui de aer comprimat);
✓ căderea pe autovehicul a unor corpuri (copaci, blocuri de gheaţă sau de zăpadă, bolovani etc.) sau de căderea unor corpuri pe clădirea în care se află autovehiculul, inclusiv a stratului de zăpadă căzut de pe un imobil sau avalanșei de zăpadă;
✓ fenomene atmosferice și calamități naturale ploaie torențială, grindină, furtună, cutremur de pământ, inundație, prăbușire sau alunecare de teren;
✓ furt;
✓ spargere, ciobire, crăpare și fisurare elemente vitrate (parbriz, lunetă, geamuri laterale, plafon / trapa, oglinzi etc.) precum şi elementele optice, de iluminare sau semnalizare (faruri, stopuri, semnalizatoare, proiectoare, lumini pozitie).
Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă valoarea pentru care se încheie asigurarea si este maximul răspunderii Asigurătorului în cazul producerii sau apariţiei unuia sau mai multor evenimente asigurate.
Suma asigurată se micşorează, după fiecare daună, cu mărimea pagubei și nu se efectueaza reîntregirea sumei asigurate.
Ce nu se asigură?
Nu se acordă despăgubiri pentru daune produse:
 de orice consecinţe ale războiului, războiului civil, revoltei, actelor paramilitare sau de terrorism;
 de influenţe ale exploziei atomice, radiaţiilor sau contaminării radioactive;
 de fapte cu consecinţe grave şi deosebit de grave potrivit legislaţiei penale în vigoare sau produse cu intenţie de
către Asigurat;
 în timp ce autovehiculul se afla încredinţat unei unităţi prestatoare de servicii auto;
 transportul materialelor şi substanţelor periculoase fără avize valabile la data producerii evenimentului asigurat,
eliberate de autoritatea competentă sau utilizând dispozitive improvizate şi/sau neomologate (pentru riscurile de incendiu, explozie);
Există restricții de acoperire?
Acoperirea nu validează pentru daune produse:
! autovehiculelor utilizate pentru participarea la concursuri, întreceri sau antrenamente pentru acestea;
! ca urmare a utilizării autovehiculului în afara drumurilor publice ori pe drumuri publice interzise circulaţiei autovehiculelor, pe drumuri care prezintă un pericol iminent de avariere a autovehiculului sau ca urmare a utilizării autovehiculului pe sectoare de drum destinate exclusiv circulaţiei altor categorii de vehicule;
! autovehiculului asigurat, în sezonul rece, dacă acesta nu este echipat corespunzător conform legislațeiei în vigoare.
Unde beneficiez de asigurare?
✓ Limitele teritoriale de aplicare ale asigurării: teritoriul României.
Ce obligații am?
La începutul și pe durata derulării contractului de asigurare trebuie să:
• furnizați Asigurătorului informaţii complete, reale şi detaliate cu privire la condiţiile/împrejurările care influenţează riscul;
• plătiți prima de asigurare în cuantumul şi la scadențele prevăzute în Poliță;
• ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări ale împrejurărilor esenţiale privind riscul asigurat;
• notificați Asigurătorul cu privire la: pierderea/furtul cărţii de identitate, certificatului de înmatriculare/înregistrare, autorizaţiei de circulaţie provizorie (în cazul autovehiculelor autorizate să circule provizoriu), cheilor/cardurilor şi/sau telecomenzilor vehiculului.
• întreţineţi bunurile asigurate în condiţii corespunzătoare în conformitate cu dispoziţiile legale şi/sau recomandările producătorului, în scopul prevenirii producerii sau apariţiei oricărui eveniment asigurat;
• efectueze inspecţia tehnică periodică a autovehiculului asigurat la termenele stabilite de lege.
În cazul producerii unui eveniment să:
• ne înştiinţaţi imediat şi şă luaţi toate măsurile rezonabile pentru limitarea daunelor;
• depuneți la Asigurător documentele întocmite de către toate autorităţile care au cercetat evenimentul;
• luați măsuri pentru paza, salvarea și prevenirea degradărilor/descompletărilor ulterioare ale autovehicului sau părților componente avariate;
• participați/cooperați, la solicitarea Asigurătorului, la eventualele investigaţii şi/sau expertize în legătură cu dauna produsă.
Când și cum plătesc?
Prima de asigurare se achită integral la emiterea Politei, în lei, prin virament bancar sau în numerar.
Când începe și când încetează acoperirea?
Perioada de asigurare a contractului de asigurare este cea menţionată în Poliţă. Acoperirea (răspunderea asigurătorulu) începe din prima zi a
perioadei de asigurare înscrisă în Poliță și încetează la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate înscrisă în Poliță.
Răspunderea asigurătorului poate înceta și anterior acestei date, în situații de genul: (i)ca urmare a imposibilităţii producerii riscurilor asigurate, dispariţiei bunurilor asigurate din alte cauze decât cele acoperite prin contractul de asigurare sau dispariţiei interesului asigurat; (ii) prin acordul părților; (iii) prin epuizarea sumei asigurate; (iv) dacă s-a produs o daună totală, stabilită conform evaluării Asigurătorului; (v) prin reziliere; (vi) prin denunțare unilaterală; (vii)prin declararea nulității contractului de asigurare.
Cum pot să reziliez contractul?
La solicitarea dvs.:
- potrivit Codului Civil, aveți dreptul să denunţați unilateral contractul de asigurare, cu o notificare prealabilă transmisă Asigurătorului în acest sens, contractulul de asigurare încetandu-si efectele în termen de 20 zile de la data notificării Asigurătorului.
- potrivit legislației aplicabilă contractelor încheiate la distanță: aveti dreptul de a denunţa unilateral contractul în termen de 14 zile calendaristice de la încheierea contractului/ primirea poliţei şi a condiţiilor de asigurare, fără penalităţi şi fără a fi necesară invocarea vreunui motiv.

 

Asigurarea facultativă a locuințelor
Document de informare privind produsul de asigurare
(cod: 822-01-08.01/PID Rev.0 din 01.10.2018)
Societatea: Societate de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A.
Produsul: Asigurarea facultativă pentru locuințe aparținând PERSOANELOR FIZICE
Prin prezentul document, S.A-R City Insurance S.A. vă informează în mod obiectiv cu privire la principalele caracteristici ale produsului de asigurare deținut în portofoliu. Informațiile complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Prezentul document nu este configurat si personalizat pentru a răspunde nevoilor dvs. specifice. Pentru o informare exactă și completă, vă rugăm să citiți toate documentele în legătură cu produsul de asigurare.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Este vorba despre o asigurare facultativă destinată acoperirii daunelor produse locuinței/altor construcții și a bunurilor conținute.
Ce se asigură?
Se asigură:
✓ Locuința: construcţie având destinaţia de locuit (casă, vilă sau apartament în bloc), alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, împreuna cu dependinţele, dotările şi amenajările interioare care fac corp comun cu construcţia.
✓ Anexe: construcţii care nu fac parte comună cu locuinţa, inclusiv împrejmuirile, în limita a 20% din suma asigurată a locuinței;
✓ Bunuri conținute în locuințe: bunurile, altele decat cele care prin natura lor fac parte integrantă din construcţie;
Se acordă despăgubiri pentru daune (distrugere, pierdere sau depreciere) produse bunurilor asigurate menționate în Poliță, în perioada de valabilitate a contractului de asigurare, de riscuri precum:
✓ incendiu, trăsnet, explozie, căderi de corpuri aeriene;
✓ riscuri de dezastre naturale (cutremur, inundații, alunecare/ prăbușire de teren);
✓ fenomene atmosferice (furtună, ploaie torențială, grindină, uragan, viitură, tornadă, greutatea stratului de zăpadă sau de gheață);
✓ coliziune cu autovehicule;
✓ scurgeri din sprinklere;
✓ boom sonic;
✓ vandalism;
✓ spargere sau crăparea bunurilor casabile;
✓ apă de conductă;
✓ furt prin efracție sau tâlhărie;
✓ fenomene electrice;
✓ avarii accidentale la centrala termică.
Asigurarea mai poate acoperi clauza de răspundere civilă față de terți și accidente persoane.
Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă valoarea pentru care se încheie asigurarea si este maximul răspunderii Asigurătorului în cazul producerii sau apariţiei unuia sau mai multor evenimente asigurate.
Ce nu se asigură?
Nu pot fi asigurate:
 locuinte expertizate tehnic în condiţiile legii şi încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I, II, III, IV şi/sau în categoriile de urgenţă U1, U2, U3 de risc seismic, aflate în evidenţa organelor abilitate centrale sau locale;
 clădiri în curs de construcţie sau nefinalizate;
 clădiri situate în zone periclitate de inundaţii sau în zone cu istoric de alunecări / prăbuşiri de teren;
 bunuri din categoria: bani, pietre preţioase, obiecte din platină, aur sau argint, colecţii şi obiecte de artă, piese de îmbrăcăminte unicat; echipamente portabile: camere video, aparate de fotografiat, calculatoare personale portabile).
Nu se acordă despăgubiri pentru daune produse:
 de orice consecinţe ale războiului, războiului civil, revoltei, actelor paramilitare sau de terorism;
 de influenţe ale exploziei atomice, radiaţiilor sau contaminării radioactive, poluare si/sau contaminare;
 cu intenţie sau culpă gravă în producerea evenimentului de către Asigurat/Contractant/ Beneficiar;
 în perioada de suspendare a efectelor juridice ale contractului de asigurare.
 de tasare, afânare sau surpare a terenului de fundaţie precum si daune cauzate de crăpare a terenului fundaţiei
sau din preajma fundaţiei, ca efect al contracţiei, umflării sau îngheţului-dezgheţului acestuia; de fermentaţie, oxidare, coroziune, igrasie.
Există restricții de acoperire?
Acoperirea nu validează pentru daune produse:
! instalaţiilor şi amenajărilor speciale (piscine, rampe etc);
! bunurilor conținute aflate în anexe;
! construcţiilor rămase nelocuite pentru o perioada mai mare de 30 zile consecutive, dacă acest aspect nu a fost
comunicat și agreat în prealabil de Asigurător;
! bunurilor a căror stare de întreținere este necorespunzătoare.
Unde beneficiez de asigurare?
✓ Asigurarea este valabila la locaţia asigurată menționată în Poliță, pe teritoriul României.
Ce obligații am?
În cazul în care dvs. nu aveți încheiată în mod valabil o poliţă de asigurare obligatorie a locuinţei (PAD) ca o condiţie preliminară şi obligatorie încheierii poliţei facultative, Asigurătorul nu poate încheia o poliţă facultativă pentru asigurarea locuinței dvs.
La începutul și pe durata derulării contractului de asigurare trebuie să:
• furnizați Asigurătorului informaţii complete, reale şi detaliate cu privire la condiţiile/împrejurările care influenţează riscul;
• plătiți prima de asigurare în cuantumul şi la scadențele prevăzute în Poliță;
• ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări ale împrejurărilor esenţiale privind riscul asigurat;
• întreţineţi bunurile asigurate în condiţii corespunzătoare în conformitate cu dispoziţiile legale şi/sau recomandările producătorului, în scopul prevenirii producerii sau apariţiei oricărui eveniment asigurat;
În cazul producerii unui eveniment trebuie să:
• ne înştiinţaţi imediat şi şă luaţi toate măsurile rezonabile pentru limitarea daunelor;
• depuneți la Asigurător documentele întocmite de către toate autorităţile care au cercetat evenimentul;
• luați măsuri pentru paza, salvarea și prevenirea degradărilor ulterioare ale bunului asigurat afectat de eveniment;
• participați/cooperați, la solicitarea Asigurătorului, la eventualele investigaţii şi/sau expertize în legătură cu dauna produsă.
Când și cum plătesc?
Prima de asigurare se plătește la emiterea Politei sau conform scadențelor mentionate în Poliță, dacă se ageează ca modalitate de plată ”plata în rate”. Prima de asigurare se achită în lei, euro sau usd, prin virament bancar sau în numerar.
Când începe și când încetează acoperirea?
Perioada de asigurare a contractului de asigurare este cea menţionată în Poliţă. Acoperirea (răspunderea asigurătorulu) începe din prima zi din perioada de asigurare înscrisă în Poliță și încetează la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate înscrisă în Poliță.
Răspunderea asigurătorului poate înceta și anterior acestei date, în situații de genul: (i)ca urmare a imposibilităţii producerii riscurilor asigurate, dispariţiei bunurilor asigurate din alte cauze decât cele acoperite prin contractul de asigurare sau dispariţiei interesului asigurat; (ii) prin acordul
părților; (iii) prin epuizarea sumei asigurate; (iv) dacă s-a produs o daună totală, stabilită conform evaluării Asigurătorului; (v) prin reziliere; (vi) prin denunțare unilaterală; (vii)prin declararea nulității contractului de asigurare.
Începerea acoperirii este condiţionată de plata primei de asigurare integrală sau rata 1 de primă.
Cum pot să reziliez contractul?
Potrivit prevederilor din Codul Civil, aveți dreptul să denunţați unilateral contractul de asigurare, cu o notificare prealabilă transmisă Asigurătorului
în acest sens, contractulul de asigurare încetandu-si efectele în termen de 20 zile de la data notificării Asigurătorului.

 

 

Asigurarea facultativă a locuințelor
Document de informare privind produsul de asigurare
(cod: 822-01-08.04.2/PID Rev.0 din 01.10.2018)
Societatea: Societate de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A.
Produsul: Asigurarea facultativă a locuințelor ”OPTIM CASA”

Prin prezentul document, S.A-R City Insurance S.A. vă informează în mod obiectiv cu privire la principalele caracteristici ale produsului de asigurare deținut în portofoliu. Informațiile complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Prezentul document nu este configurat si personalizat pentru a răspunde nevoilor dvs. specifice. Pentru o informare exactă și completă, vă rugăm să citiți toate documentele în legătură cu produsul de asigurare.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Este vorba despre o asigurare facultativă de tip ”prim risc” destinată acoperirii daunelor produse locuințelor/anexelor și bunurilor conținute în locuințe.
Ce se asigură?
Se asigură:
✓ Locuința: construcţie având destinaţia de locuit (casă, vilă sau apartament în bloc), alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, împreuna cu dependinţele, dotările şi amenajările interioare care fac corp comun cu construcţia
✓ Anexele gospodărești asociate locuinței;
✓ Bunuri conținute în locuințe;
✓ Răspunderea civilă faţă de terţi a Asiguratului în legătură cu evenimente asigurate produse bunurilor asigurate.
Se acordă despăgubiri pentru daune (distrugere, pierdere sau depreciere) produse bunurilor asigurate menționate în Poliță, în perioada de valabilitate a contractului de asigurare, de riscuri precum:
✓ incendiu, trăsnet, explozie, căderi de corpuri aeriene;
✓ riscuri de dezastre naturale (cutremur, inundații, alunecare/ prăbușire de teren);
✓ fenomene atmosferice (furtună, ploaie torențială, grindină, viitură, vijelie, viscol, avalanșă, greutatea stratului de zăpadă);
✓ vandalism;
✓ coliziuni cu vehicule;
✓ apă de conductă și refulare;
✓ furt prin efracție sau tâlhărie.
Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă valoarea pentru care se încheie asigurarea si este maximul răspunderii Asigurătorului în cazul producerii sau apariţiei unuia sau mai multor evenimente asigurate.
Ce nu se asigură?
Nu pot fi asigurate:
 locuințe și anexe gospodărești construite înainte de 01.01.1931
 sere/ solarii, acoperișuri din sticlă, panouri solare și corturi.
 instalaţii, linii electrice şi sisteme de supraveghere și de comunicaţii în aer liber, amenajări speciale (piscine, saune, jacuzzi, terenuri de sport, rampe auto, împrejmuiri, garduri, trotuare, fântâni, rezervoare de apă, etc.);
 bunuri casnice casabile, bunuri având caracter de unicat, bani, pietre preţioase, obiecte din platină, aur sau argint, bijuterii, ceasuri, hârtii de valoare.
Nu se acordă despăgubiri pentru daune produse:
 de orice consecinţe ale războiului, războiului civil, revoltei, actelor paramilitare sau de terorism;
 de influenţe ale exploziei atomice, radiaţiilor sau contaminării radioactive, poluare si/sau contaminare;
 cu intenţie sau culpă gravă în producerea evenimentului de către Asigurat/Contractant/ Beneficiar;
 la locuințe construite după 07.08.1991 pentru care nu există autorizaţie legală de construcţie emisă de organele în drept.
Există restricții de acoperire?
Acoperirea nu validează pentru daune produse:
! clădirilor utilizate în scop lucrativ, construcțiilor în care se desfășoară activități comerciale, productive, industriale
sau alt domeniu, precum și bunurile conținute în aceste clădiri;
! clădirilor părăsite / abandonate (inclusiv bunurile conţinute în aceste clădiri), ruinate, clădiri fără uși, ferestre, precum și clădiri nefinalizate, provizorii, care nu au fost date în folosinţă şi bunuri conţinute în acestea

Unde beneficiez de asigurare?
✓ Asigurarea este valabila la locaţia asigurată menționată în Poliță, pe teritoriul României.

Ce obligații am?
În cazul în care dvs. nu aveți încheiată în mod valabil o poliţă de asigurare obligatorie a locuinţei (PAD) ca o condiţie preliminară şi obligatorie încheierii poliţei facultative, Asigurătorul nu poate încheia o poliţă facultativă pentru asigurarea bunurilor dvs.
La începutul și pe durata derulării contractului de asigurare trebuie să:
• furnizați Asigurătorului informaţii complete, reale şi detaliate cu privire la condiţiile/împrejurările care influenţează riscul;
• plătiți prima de asigurare în cuantumul şi la scadențele prevăzute în Poliță;
• ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări ale împrejurărilor esenţiale privind riscul asigurat;
• întreţineţi bunurile asigurate în condiţii corespunzătoare în conformitate cu dispoziţiile legale şi/sau recomandările producătorului, în scopul prevenirii producerii sau apariţiei oricărui eveniment asigurat;
În cazul producerii unui eveniment trebuie să:
• ne înştiinţaţi imediat şi şă luaţi toate măsurile rezonabile pentru limitarea daunelor;
• depuneți la Asigurător documentele întocmite de către toate autorităţile care au cercetat evenimentul;
• luați măsuri pentru paza, salvarea și prevenirea degradărilor ulterioare ale bunului asigurat afectat de eveniment;
• participați/cooperați, la solicitarea Asigurătorului, la eventualele investigaţii şi/sau expertize în legătură cu dauna produsă.
Când și cum plătesc?
Prima de asigurare se plătește integral, la emiterea Politei, în lei, euro sau usd, prin virament bancar sau în numerar.
Când începe și când încetează acoperirea?
Perioada de asigurare a contractului de asigurare este cea menţionată în Poliţă. Acoperirea (răspunderea asigurătorulu) începe din prima zi din
perioada de asigurare înscrisă în Poliță și încetează la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate înscrisă în Poliță.
Răspunderea asigurătorului poate înceta și anterior acestei date, în situații de genul: (i)ca urmare a imposibilităţii producerii riscurilor asigurate, dispariţiei bunurilor asigurate din alte cauze decât cele acoperite prin contractul de asigurare sau dispariţiei interesului asigurat; (ii) prin acordul părților; (iii) prin epuizarea sumei asigurate; (iv) dacă s-a produs o daună totală, stabilită conform evaluării Asigurătorului; (v) prin reziliere; (vi) prin denunțare unilaterală; (vii)prin declararea nulității contractului de asigurare.
Începerea acoperirii este condiţionată de plata primei de asigurare integrală.
Cum pot să reziliez contractul?
La solicitarea dvs.:
- potrivit Codului Civil, aveți dreptul să denunţați unilateral contractul de asigurare, cu o notificare prealabilă transmisă Asigurătorului în acest sens, contractulul de asigurare încetandu-si efectele în termen de 20 zile de la data notificării Asigurătorului.
- potrivit legislației aplicabilă contractelor încheiate la distanță: aveti dreptul de a denunţa unilateral contractul în termen de 14 zile calendaristice de la încheierea contractului/ primirea poliţei şi a condiţiilor de asigurare, fără penalităţi şi fără a fi necesară invocarea vreunui motiv.